Servei

Seguiment de la Pesca i Aqüicultura

Els objectius d'aquest servei són el mostreig d'organismes marins explotats que integren les comunitats de plàncton, nècton i bentos; i proporcionar una avaluació per a la gestió sostenible dels recursos marins renovables, inclosos diversos aspectes relacionats amb l'avaluació de la pesca marina i l'aqüicultura.

El servei inclou la recollida de mostres en camp a bord d'embarcacions oceanogràfiques i pesqueres, amb arts pelàgics i bentònics, labors posteriors en el laboratori (separació i identificació d'organismes, anàlisi de dades, diagnòstic, conclusions i recomanacions en relació a l’objectiu de la consulta) i la presentació dels resultats als sectors involucrats. També inclou la implementació de tècniques de maneig pesquer i l'avaluació de l'impacte de la pesca en l'ecosistema. Brinda assistència en temes relacionats amb la producció d'espècies marines, en particular sobre la biologia i la cria de peixos (principalment llobarro, rèmol i llenguado), mol·luscs (bivalves, gasteròpodes i cefalòpodes) i crustacis.

Està dirigit a qualsevol institució pública o privada que sol·liciti assessoria en temes relacionats amb el mostreig, identificació, quantificació i / o avaluació d'organismes marins. Realitza assistència experta en I + I a administracions responsables de la pesca i l'aqüicultura, entitats públiques, així com a professionals i empreses.

Equip i recursos tècnics

Laboratori de microscòpia i laboratori de dissecció equipat amb microscopis, balances, cambra refrigerada i congeladors.